Finbert ישראל שירותים פיננסים

Finbert ישראל שירותים פיננסים

מדיניות פרטיות Finbert ישראל ופינברט סוכנות לביטוח (2021) בע"מ

מדיניות הפרטיות באתר האינטרנט של (פינברט סוכנות לביטוח (2021) בע”מ ו/או מי מטעמה, לרבות חברה השולטת, נשלטת או נמצאת בשליטה משותפת שלה “פינברט”).

אנא קרא בעיון רב מסמך זה המתאר את מדיניות הפרטיות באתר האינטרנט שכתובתו:

 www. finbert.co.il (האתר”) והינו חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

מדיניות הפרטיות חלה על כל צפייה ו/או שימוש באתר, בכל אמצעי תקשורת.  ובאמצעות כל סוגי הגישה לאתר, לרבות מחשבים, מכשירים חכמים, ו/או בכל אופן אחר.

ככל שאינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, נא הפסק את שימושך באתר באופן מידי.

האמור במדיניות פרטיות זו כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד, אף רבים במשמע, ולהפך.

אאיסוף ושימוש במידע

 1. אזורים ומדורים שונים באתר, לרבות השירותים השונים המוצעים דרכו, עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי (כגון שם, גיל, כתובת, מספר טלפון ונייד, דואר אלקטרוני, מספר תעודת זהות, פרטי אמצעי תשלום ועוד). שים לב! אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

 1. הנך נותן הסכמתך לפינברט לאסוף ולשמור מידע בקשר אלייך, שייאסף במסגרת שימושך באתר ו/או בכל מסגרת אחרת הקשורה לפינברט – בין אם יימסר באופן ישיר על ידך ובין אם יתקבל או יופק באופן עקיף(לרבות, בין היתר, היסטוריית גלישה, הרגלי צריכה, מידע או פרסומות שנקראו באתר, עמודי אינטרנט שנצפו, מיקום המחשבים, כתובת IP וכדומה) (“המידע”) – במאגרי המידע של החברה.

 1. הנך נותן הסכמתך לכך שפינברט תהיה רשאית לאסוף ולהפיק את המידע , ולעשות שימוש במידע , כדי לאפשר לך להשתמש באתר,למטרות שיווק ומכירה, למתן הצעות, מתן הטבות, יצירת קשר, שליחת עדכונים, פניה וזיהוי, אימות פרטים, שיפור השירות, מתן שירותים, דיוור ישיר, שירותי דיוור ישיר, עידוד רכישה, ניתוח ועיבוד המידע, פילוח ומחקר סטטיסטי וכן למטרות עסקיות ולצרכי פרסום ושיווק – ובכלל זאת, מסירת, גילוי ו/או מכירת המידע לצדדים שלישיים, בישראל או מחוץ לישראל, לרבות מפרסמים, חברות ביטוח, סוכני ביטוח, נותני אשראי והמסלקה הפנסיונית (“הספקים”).

 1. יודגש כי אינך חייב לתת הסכמתך לשימוש כאמור למסירת ו/או איסוף ו/או הפקת המידע ובכל שימוש באתר הנך מסכים מרצונך למתן מלוא המידע, לכל שימוש בו ולהעברתו, הכל כמפורט במדיניות הפרטיות.

 1. בנוסף למטרות השימוש המפורטות במסמך זה או בתנאי השימוש, ומבלי לגרוע מהן, פינברט רשאית לעשות שימוש במידע, ולהעבירו לצדדים שלישיים, לפי שיקול דעתה, בין היתר גם על מנת, למלא אחר הוראות הדין, לרבות כל חיקוק, חוק, אמנה, פקודה, תקנה, צו, הוראה רשמית, הוראת מינהל, חוזר ו/או הנחיה של גוף שלטוני או רגולטורי כלשהו; במקרה של תלונה ו/או בקשה בקשר עם השימוש באתר ו/או על מנת לטפל בבעיות אבטחה ו/או בעיות טכניות במערכת; במקרה של סכסוך משפטי או עסקי בינך ובין פינברט; על מנת להשיב על תביעות של צדדים שלישיים; על מנת להגן על זכויות הקניין של פינברט ו/או של המשתמשים באתר; במקרים בהם השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או בניגוד להוראות כל דין ולצורך שינוי האתר ושיפורו.

 1. הנך מאשר כי למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, פינברט רשאית להעביר את המידע לספקים, והספקים, יהיו רשאים לעשות שימוש במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שמפורטות במדיניות פרטיות זו ובתנאי השימוש, וכן לשמור את המידע במאגרי המידע שלהם. פינברט לא תישא באחריות בכל מין וסוג שהוא, בגין כל שימוש של הספקים במידע כאמור.

 1. מבלי לגרוע מכלליות האמור במסמך זה, הנך מאשר לפינברט לעשות שימוש בפרטי כרטיס האשראי ותעודת הזהות שהזנת לצורךפנייה לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית על מנת לאמת את זהותך וכן לצורך הפקת קוד אימות בשמך על מנת לקבל מידע למערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית. הנך מאשר את העברת הפרטים שהזנת במערכות השונות באתר (לרבות פרטי כרטיס האשראי שלך ותעודת הזהות שלך) לספקים, לצורך שימוש באתר. הנך מאשר קבלת הצעות שונות מהספקים אליהם הועברו פרטייך.

 1. לאחר קבלת פרטי כרטיס האשראי, פינברט תהא רשאית לשמור במאגריה קוד ייחודי (Token), באמצעותו תחייב את כרטיס האשראי שלך במסגרת פעולות עתידיות, וללא צורך בהזנה מחודשת של פרטי כרטיס האשראי. כמו כן, פינברט תהא רשאית לשמור את ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי שלך.

 1. ככל שפינברט תעשה פעולה של שינוי מבנה, העברת שליטה, מכירת פעילות, מיזוג וכיוצא בזה, עם צד שלישי, פינברט תהיה רשאית להעביר כל מידע שברשותה לאותו צד שלישי כאמור.

 1. פינברט עשויה להעביר מידע גם למדינות מחוץ לישראל. חלק מהמדינות הללו עלולות שלא להחיל חקיקה דומה להגנה על נתונים. בעצם הגלישה באתר, הנך מסכים להעברות בינלאומיות של מיעד כאמור. פינברט תנקוט במאמצים סבירים כדי להבטיח שהמידע יישאר מוגן כראוי כשהוא מועבר בין גבולות בינלאומיים כאמור.

 1. כחלק מתפעול שוטף של האתר, פינברט משתמשת ב”עוגיות” (Cookies) המשמשות בין היתר לאימות פרטים, התאמה להעדפות המשתמש ואיסוף מידע סטטיסטי. מובהר כי לא מתבקש אישור ממך בטרם שימוש כאמור. הנך רשאי, בכל עת, לנקות את ה”עוגיות” מן הדפדפן או להגדירו כך שיסרב להשתמש ב”עוגיות”. יחד עם זאת, פינברט איננה מבטיחה כי פעולות כאלה יאפשרו גלישה תקינה באתר והיא רשאית לחסום ו/או לא לתת שירות במקרים בהם נעשו פעולות כאמור.

 1. באתר מצויים קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. יובהר כי מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה, חלה אך ורק בנוגע לאתר. ופינברט אינה אחראית למדיניות הפרטיות של אתרי האינטרנט האחרים כאמור. הכניסה לאתרים המקושרים הינה על אחריותך הבלעדית ופינברט לא תישא כל אחריות בגין הכניסה ו/או שימוש כאמור. פינברט ממליצה לך לבדוק את תנאי השימוש באתר המקושר בטרם כל פעולה ו/או העברת פרטים אישיים באתר המקושר.

 1. הנך מאשר כי אתה מסכים לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982 (“חוק התקשורת”) וכן לקבלת דיוור ישיר על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981 (“חוק הגנת הפרטיות”) מפינברט ומהספקים

 1. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים ומאשר לקבל עדכונים, הטבות, מבצעים, פרסומות, מידע שיווקי, דיוור ישיר ו/או הצעות לרכישת מוצרים או שירותים מפינברט ו/או מצדדים שלישיים, לנייד, למייל, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי תקשורת אחר, הכל, מפינברט ו/או מהצדדים השלישיים.

בזכות עיון במידע ומחיקת מידע

 1. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, הנך רשאי לעיין בכל עת , במידע אודותייך המוחזק במאגרי המידע של פינברט (בעצמך או באמצעות מי שהורשה על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס שלך). יובהר כי אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה (דהיינו, מידע שנאסף ו/או נשמר, ללא זיהוי ספציפי). לעיון במידע, הנך מתבקש ליצור קשר עם פינברט באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות מטה.
 2. אם עיינת במידע ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לפינברט באמצעות הדוא”ל באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות מטה. פינברט תתייחס לבקשתך ותפעל בהתאם להוראות הדין.
 3. בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל דיוור ישיר או פרסומות, עליך להודיע לפינברט על כך בכתב באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות המפורטות במטה. במקרה כאמור, פינברט תסיר אותך מרשימת התפוצה, והכל בהתאם לחוק התקשורת ולחוק הגנת הפרטיות.

תשומת לבך – פינברט רשאית למנוע ממך לעשות שימוש באתר ולקבל מוצרים במקרה שתבקש את הסרתך כאמור.

גאבטחת מידע

 1. מסירת מידע באתר ו/או איסופו בזמן הגלישה והשימוש באתר הינם הליכים מאובטחים באמצעות פרוטוקול TLS (Transport Layer Security)  המאפשר הצפנה של מידע המועבר ברשת האינטרנט באופן שאינו מאפשר קריאה ו/או זיהוי המידע בעת העברתו.
 2. פינברט תעשה כל מאמץ לאבטח את המידע באתר, בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה. פינברט איננה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד שלישי שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.
 3. לתשומת לבך, השימוש באתר ו/או בתכנים שהועלו לאתר ו/או באתרים ו/או בתכנים קשורים בהם, עלול לחשוף אותך לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב ו/או לטלפון הנייד, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה.
 4. גלישה או שימוש באתר ו/או כל שימוש או עיון בתכנים שהועלו לאתר ו/או באתרים ו/או בתכנים קשורים בהם, הינם באחריותך בלבד. פינברט ממליצה לך להתקין תוכנות הגנה ואבטחה מספקות, בטרם כל שימוש ו/או כניסה לאתר.
 5. פינברט לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך משימוש באתר.

ד. כללי

 1. על מדיניות פרטיות זו יחול הדין הישראלי והוא יפורש לפיו. לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט בכל עניין הנובע ממדיניות פרטיות זו.
 2. השימוש והגלישה באתר מהווים הסכמה לכל האמור במסמך זה.
 3. דרכי ההתקשרות עם פינברט :

דוא”ל :  office@finbert.co.il        

מספר טלפון: 03-3030808

כתובת אבא אבן 16, הרצליה פיתוח

 1. במידה וייקבע על-ידי בית משפט מוסמך כי הוראה כלשהי מהוראות מדיניות הפרטיות היא בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה ו/או בלתי ניתנת לאכיפה, כולה או חלקה, אזי וככל שיקבע כך על ידי בית המשפט המוסמך, אותה הוראה בלבד או (לפי העניין) חלק ממנה בלבד יהיו בטלים, ולא יהא בכך כדי להשפיע על יתר הוראות מדיניות הפרטיות אשר תשארנה בתוקף ותחייב אותך.
 2. פינברט לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך או למי מטעמך, אם מידע כלשהו לגביך יאבד, או יגיע לידי גורם עוין ו/או יעשה בו שימוש כלשהו שלא בהרשאה.
 3. פינברט עשויה ויכולה לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) (“שינוי”) של מדיניות הפרטיות באתר, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. השימוש באתר ו/או במערכות יהיו כפוף למדיניות הפרטיות החדשה לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את מדיניות הפרטיות  בכל פעם שהנך עושה שימוש באתר.

קבוצת פינברט תשמור במאגרי מידע את פרטי כניסותיהם של המשתמשים לתיקי הלקוח.

ביחס למידע אשר יתקבל אצל פינברט ממשתמשי האתר או בהרשאתם ובכלל זה מידע אודות צדדים שלישיים (בני משפחה, עובדים, מוטבים, נתבעים בתביעות ביטוח, וכיוצ”ב). המידע הנאסף על ידי הסוכנות נאסף לצורך מתן שירותים בתחומי הביטוח ובתחומים משיקים (כגון פיננסים), והוא דרוש לסוכנות על מנת להעניק את שירותיה, בהתאם להוראות כל דין. המידע שייאסף על ידי הסוכנות כולל מידע פרטי, ואף מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 (להלן – “חוק הגנת הפרטיות”), והוא ייאסף גם באמצעות “הצלבת” מידע עם מאגרים אשר יעבירו מידע אודות המשתמש לסוכנות (כגון מידע מחברות ביטוח, חברות מנהלות של קרנות פנסיה וקופות גמל, מעסיקים, עובדים, קרובים וכיוצ”ב) או שלסוכנות תהא גישה אליהם.

המונח “שירותי פינברט” יתפרש באופן רחב וכולל גם אך לא רק את התנהלותה של הסוכנות בשיווק מוצרי ביטוח ופיננסים (לרבות באמצעות דיוור ישיר ואמצעים אלקטרוניים), במתן שירות למוצרים אלה, בתפעול הסדרים פנסיוניים, ניהולה הפנימי של הסוכנות, ובכלל זה עמידה בהוראות הדין והתנהלות שוטפת, שיפור השירותים, פילוח מידע וכיוצ”ב. בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, מובהר בזאת, כי ככלל אין חלה חובה חוקית למסור מידע לסוכנות, אך יובהר, כי אי העברת מידע בכלל או העברת מידע בלתי שלם עלולה לפגוע ביכולתה של הסוכנות להעניק את שירותיה, לרבות פגיעה בכיסויים ביטוחיים ו/או השפעה על תשלום תגמולי הביטוח. לצד האמור יובהר, כי ייתכן ולעניין פעולות מסוימות העברת המידע תהווה תנאי המתחייב בהתאם להוראות הדין (כגון מסירת מידע לצורך זיהוי לפי חוק איסור הלבנת הון, התש”ס-2000).

מידע על אחרים – מסירת מידע על ידי משתמש אודות אחרים תתבצע על אחריות מוסר המידע, ובכפוף לזכותו למסור את המידע לפי כל דין.

מסירת מידע באמצעות האתר או כל שימוש בו יחשבו לכל דבר ועניין כהסכמה למדיניות הפרטיות.

המידע שיאסף מיועד למתן שירותי הסוכנות ואספקת מוצרים על ידי הסוכנות ו/או מי מטעמה ו/או צדדים קשורים.

הונאות מקוונות

 1. מוסדות פיננסיים מהווים יעדים לניסיונות הונאה של גורמים שונים, אשר ינסו לחדור לאתר ולפרטיך האישיים, כגון באמצעות פנייה בדוא”ל מחזה או דומה לסוכנות תוך בקשה למסירת פרטי זיהוי, לרבות באמצעות קישור לאתרים דומים, נבהיר, כי פינברט לעולם לא תידרוש ממך להעביר את הסיסמא שלא במסגרת כניסה לאתר. מוצע להיזהר מכל פעילות כאמור, כמו כן, להלן כללים והמלצות לעניין שמירת הפרטיות:

מומלץ להימנע משימוש בסיסמאות בתווך ציבורי (כגון מחשבים משותפים וכיוצ”ב);

יש לוודא שכתובת השולח מתאימה ואינה כוללת שגיאות (לתשומת לב יכול שהתכתובת המתחזה תכלול שגיאה קטנה);

יש לבדוק את תוכן ההודעה ולוודא שהוא בנוסח תקני ללא שגיאות כתב או ניסוח;

מומלץ להקליד את כתובת האתר באופן ישיר או לבדוק את כתובת הקישור ונכונותה.

יש לשים לב להודעות באמצעות אפליקציות שונות ולוודא הקישורים המצורפים אליהן;

מומלץ להקפיד על שימוש בתכנות הגנה מוכחות ועדכניות.

בכל מקרה של חשש לדליפת אמצעי הזיהוי ו/או כל שימוש בלתי מורשה אחר, אנא פנה מיד לפניות הציבור.

שקיפות ואמינות

שירות ללא פשרות

מקצועיות

מצויינות

חדשנות