Finbert ישראל שירותים פיננסים

Finbert ישראל שירותים פיננסים

מושגים פיננסיים

מושגים פיננסיים

אנו מאמינים בשקיפות מלאה מול קהל לקוחותינו.

שיתוף מידע הכרחי לצורך הצלחה משותפת.

קרן השקעות פרטית(Private Equity Fund)

קרן המגייסת משקיעים מוסדיים ואנשים פרטיים בעלי הון במטרה להניב להם תשואה על ההשקעות. בניגוד לקרנות אחרות אשר נסחרות בבורסה, קרן השקעות זו אינה סחירה. הקרן מאוגדת משפטית כשותפות מוגבלת ומנוהלת ע"י השותף הכללי אשר מתמחה בנושא. השותף הכללי יכול להיות אדם פרטי או חברה. המשקיעים בקרן ייקראו "השותפים המוגבלים".

שותפות מוגבלת LPA

שותפות מוגבלת היא צורת התאגדות למטרות עסקיות, הכוללת את השותף הכללי האחראי על הניהול השוטף ואת והשותף המוגבל, הנהנה מרווחי השותפות ביחס להשקעה.
השותף המוגבל אינו מעורב בניהול השוטף ולא ערב לחובותיה של השותפות.

מכפיל (Multiple)

מכפיל הוא בעיקרון, המדד לביצועי הקרן. לצורך החישוב ישנם מספר סוגים של מכפילים. לרוב נשתמש במכפיל ההשקעה על ידי לקיחת סך ההכנסות שהתקבלו וחלוקה בסכום ההשקעה.
התוצאה תעניק למשקיע את המדד של גודל התקבול מסך ההשקעה במהלך חיי הקרן .

מפל החלוקות (Distribution Waterfall)

מפל החלוקות הוא כינוי למנגנון שבאמצעותו מוקצה ההון שצברה הקרן בין השותף הכללי לשותפים המוגבלים. המודל האמריקאי מתיר חלוקת רווחים למנהל הקרן, החל מהעסקה הראשונה על בסיס כל עסקה שבוצעה בקרן בנפרד.

(IRR (Internal Rate of Return

IRR הוא שיעור התשואה הפנימית של הקרן, והוא מחושב ע"פ שני המרכיבים: הראשון- עיתוי, השני- סך התזרים. שיעור התשואה הפנימית יכול לשמש לנו כמדד לכמה כדאי לנו להשקיע בעסקה והאם היא יעילה, מניבה ובטוחה.

J Curve

במהלך השנים הראשונות בקרנות , שנים המוגדרות בהשקעות החדשות כ"שנות השקעה", הקרן מאתרת השקעות ראויות ולכן תזרים המזומנים בשנים הראשונות הוא שלילי. כאשר ההשקעות מתחילות להניב הכנסות, התזרים הופך לחיובי.

(COC - (Cash on Cash Return

התשואה השנתית המתקבלת על הסכום שהושקע בפועל. לדוגמא אם ה- COC הינה 20%, אזי ניתן יהיה להחזיר את ההשקעה תוך 5 שנים.

שותף כללי (GP)

מנהלי הקרן יוגדרו בתור "שותף כללי".
ל"שותף הכללי" יש אחריות לכל ההתחייבויות השוטפות של הקרן.

שותפים מוגבלים (LP)

השותפים המוגבלים הינם המשקיעים. שותף כזה הוא בדרך כלל "שותף שקט", המשקיע את ההון, אך אינו משתתף בניהול הקרן.