Finbert ישראל שירותים פיננסים

בדיקת תיק פנסיוני ללא עלות

אם השאלה היכן החיסכון הפנסיוני שלי מושקע מטרידה אותך>>

אנחנו המומחים של פינברט נעשה הכל כדי לתת לך תמונת מצב ברורה והמלצות לשיפור החיסכון

בדיקת תיק פנסיוני
ללא עלות

כי הגיע הזמן להכיר את
החיסכון הפנסיוני שלך!
אנחנו המומחים של פינברט
נעשה הכל כדי לסייע

במספר שלבים פשוטים ובזמן קצר תוכלו לדעת איך ניתן לשפר מצב החיסכון הפנסיוני שלכם:

1

נקבל ממך פרטים אישיים ליצירת קשר

2

ניצור איתך קשר לוודא זכאותך לבדיקת התיק הפנסיוני ללא עלות

3

לאחר אישורך, נפיק עבורך את הדו”ח האישי שלך מהמסלקה הפנסיונית ללא עלות

4

נעניק לך פגישה עם סוכן פנסיוני לצורך ניתוח והמלצות לשיפור עבורך

כל התהליך יבוצע במערכות מידע מאובטחות תוך שמירה על חיסיון.

רוצה להכיר את החיסכון הפנסיוני שלך?
לקבלת אפשרות לבדיקה ללא עלות על ידי מומחה >>

אוריין ארניה מבכירי המומחים הפנסיונים של פינברט מתארת את הפתרון שלנו לשיפור החיסכון הפנסיוני שלכם

תשובות לשאלות נפוצות

תכנון פנסיוני מקצועי הינו תהליך בו נבדק מצבו הנוכחי של הפונה כולל המוצרים הפנסיונים והכיסויים הביטוחיים הקיימים ולבסוף מבוצעת התאמה למה שנחוץ למבקש התכנון.

העניין בעולם הפנסיוני עולה, באופן טבעי, ככל שאנו קרבים אל גיל הפרישה הקבוע בחוק. הקדשת הזמן והמשאבים הכלכליים בחיפוש אחר איש מקצוע  מתרכזת לתקופה של מספר שנים לפני היציאה הרשמית לפנסיה, אך באופן אידיאלי, על תכנון פנסיוני להתחיל כבר בגיל צעיר.

תכנון נכון לפני הפנסיה מתחיל בבירור מדוקדק של צרכיו של הפונה באמצעות שיחה או מילוי שאלון ממוקד. לאחר מכן נבדק התיק הביטוחי הקיים, הכיסויים, העמלות הכרוכות בפעילותו, התשואות שהניב עד כה והתאמת מכלול הנתונים אל החוסך. לבסוף יוצעו תוכנית חיסכון/ מוצר פנסיוני מותאם, הרחבות כיסויים במידה ויש צורך ויבחנו עלויות המסלולים הקיימים ותבחן הפחתת עלויות.

המוצרים הפנסיונים העיקריים הקיימים כיום בישראל הינם: קרן פנסיה, פוליסת קצבה, ביטוח מנהלים, קופת גמל וקופת גמל בניהול אישי (IRA) ועוד.

קופת גמל בניהול אישי, היא קופת גמל המאפשרת לעמיתיה שליטה מקסימלית בניהול הרכב ואיכות ההשקעות באמצעות בחירת אפיקי ההשקעה המיטביים בעבורם כגון: מניות, ניירות ערך, אגרות חוב, תעודות סל וקרנות נאמנות. חלוקת אפיקי ההשקעה מתבצעת בין נכסים בלתי סחירים לנכסים סחירים, כל זאת בהתאם למידת הסיכון ותנודתיות שוק ההון שהמשקיע בוחר בעצמו. מדובר בהשקעה שבה המושכות הן בידי המשקיע, שרשאי לבחור ולהשקיע כרצונו והכל על פי תקנות משרד האוצר.

רוצה להכיר את החיסכון הפנסיוני שלך?
לקבלת אפשרות לבדיקה ללא עלות על ידי מומחה >>

חשוב לנו לספר לך שאנו גאים בשיתוף הפעולה עם:

המידע המפורט לעיל, כפוף להוראות ההסדר התחיקתי והינו חומר מסייע בלבד. אין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, ואין בו כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי והתקנון הרלוונטי. המידע האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח. אין באמור כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.